Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2018 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gdańskiego za 2018 rok odbędzie
w dniu 26 czerwca 2019 r. podczas IX sesji Rady Powiatu Gdańskiego.

Szczegóły sesji znajdują się pod linkiem: 
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=284&bsc=N

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2018 rok
znajduje się pod linkiem: : 
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=284&bsc=N

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.
Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać w zgłoszeniu dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu gdańskiego tj.:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,

Do zgłoszenia powinna zostać załączona lista poparcia zawierająca imiona i nazwiska oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia. Na każdej stronie listy poparcia powinna być umieszczona informacja wskazująca, że osoby które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gdańskiego za 2018 rok.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu gdańskiego
znajduje się pod linkiem: : 
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=284&bsc=N

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2018 rok tj. do dnia 25 czerwca 2019 r.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wystąpienie mieszkańca w debacie może zostać ograniczone czasowo przez Przewodniczącego Rady Powiatu.